11 Modules (beschrijving)

Statica 6.0 is het rekenprogramma om kalkzandsteenconstructies op een snelle manier te controleren. Statica 6.0 bestaat uit 11 modules. Hieronder staat kort beschreven wat iedere module behelst en wat er nieuw in is. Statica 6.0 is nu geschikt voor Nederland en België. 

 

Module 1 

Twee- of meerzijdige gesteunde dragende wand met moment in het midden en aan de uiteinden van de wand

 

Module 1 is uitgebreid met een raamwerk module waarbij eenvoudige dragende wind belaste gevels en aansluitende vloeren kunnen worden gecontroleerd.

 

NEN EN 1996 1-1 art. 5.5.1. en art. 6.1.2. Opgave van de normaalkracht en momenten die volgen uit een gewichts- en raamwerkberekening. Als alternatief kan een geïntegreerde raamwerkmodule worden gebruikt. De wand kan twee-, drie- of vierzijdig gesteund worden. 

Module 2 

Niet-dragende wand met (laterale) windbelasting en aan de boven- en onderzijde gesteund

 

In module 2 kan nu op basis van gebouw afmetingen en locatie een niet dragende penant met aansluitende raam- en deursparingen worden gecontroleerd. Dit is handig voor controlerende instanties, zoals gemeenten.

 

NEN EN 1996 1-1 art. 6.3.1. Tweezijdig gesteunde wand. Invoer van de windbelasting loodrecht op het wandoppervlak. Bij het gebruik van de nieuwe belastinggenerator is het mogelijk om deur- en raamsparingen op te geven i.v.m. extra belasting uit deze sparingen.

Module 3 

Oplegspanning bij een puntlast

 

NEN EN 1996 1-1 art. 6.1.3. Controle van de oplegspanning rekening houdend met spreiding van de puntlast. Naast invoer van een puntlast kan ook de q- lasten uit bovenliggende verdiepingen worden meegenomen. De excentriciteit van het lastvlak et moet kleiner of gelijk zijn aan t/4.

Module 4 

Doorsnede stabliliteitskern met moment en dwarskracht

 

NEN EN 1996 1-1 art. 3.6.2 en 6.2. Controle van een willekeurige kerndoorsnede rekening houdend met verhoogde dwarskrachtcapaciteit door aanwezige normaalkracht. I-vormige doorsnede met eventueel 'tussenflenzen'. De lengte van de flens ten opzichte van het lijf kan ook op 0 mm worden gesteld. De moment-, dwarskracht- en normaalkrachtcapaciteit wordt getoetst. Hierbij worden geen 2e orde effecten meegenomen. Wel wordt volgens de QLE-theorie de stijfheid EI van de kern bepaald. Het moment kan alleen als een positieve waarde worden ingevuld. Aan de gedrukte kernzijde wordt de partiële stabiliteit gecontroleerd. 

 

Module 5 

Dragende wand in geschoord raamwerk

 

Controleren van wanden in een geschoord raamwerk waarbij nu grotere vloeroverspanningen dan 7.20m mogelijk is. Controle mogelijk met breedplaatvloeren en voorgespannen vloeren.

 

 

 

Module 6 

Stabiliteitskern van een gebouw van meerdere verdiepingen

 

Stabiliteitskern belast door een q-belasting waarvan de maatgevende doorsnede wordt getoetst. Opgave van de excentriciteit ten opzichte van de zwaartelijn van de doorsnede. De q belasting kan alleen ingevoerd worden met een positieve waarde. Aan de gedrukte kernzijde wordt de partiële stabiliteit gecontroleerd. 

Module 7 

Stabiliteitswand met inkleding aan onderzijde

 

Wand die onderdeel uitmaakt van een stabiliteitskruis van wanden en doorgaande vloeren.

Module 8 

Stabiliteit met een kruisvormig constructiedeel

 

Beoordeling van een raamwerk bestaande uit kalkzandsteen wanden en betonnen vloeren. De verticale belasting van dat deel van het gebouw, dat zijn stabiliteit ontleent aan het beschouwde kruis wordt meegenomen.

Module 9 

Stabiliteitskern van twee verdiepingen bestaande uit een bouwmuur en penant

 

NPR 9096 1-1 art. 5.5.3. De penant kan aansluiten op het uiteinde van de bouwmuur (L-aansluiting) of ergens midden in de bouwmuur (T-aansluiting). Windbelasting zodanig invoeren zodat trek- en drukkrachten ontstaan zoals aangegeven in de tekening. 

Module 10 

Verplaatsingscontrole van een neutrale wand

 

NPR 9096 1-1 art. 5.4 (9). Getoetst wordt of een dragende wand zich als neutrale wand kan gedragen door de verplaatsing aan de bovenzijde van de wand te toetsen aan uiterst toelaatbare verplaatsing. In de module is aangenomen dat de wind van links naar rechts waait. De beschouwde wand staat onder de vloer. Eigen gewicht van de beschouwde wand wordt door het programma berekend en meegenomen in de berekening. Excentriciteit van normaalkrachten aan de bovenzijde van de beschouwde wand worden berekend volgens gekozen schema. 

Module 11 

Metselwerkpenanten voorzien van verticale niet hechtende wapening

 

Deze module is geheel nieuw toegevoegd aan het programma. 

 

Met deze module kan de stabiliteit van een penant met een niet- hechtende wapening van 1 bouwlaag worden getoetst. Deze constructie is bestemd voor een eenlaagse woning met een additionele wapeningsstaaf/draadeind op het uiteinde van de wand die verankerd zit in de fundering en verdiepingsvloer, waardoor de capaciteit van de stabiliteitswand significant wordt vergroot. 


Agenda

VNK

21 juni 2023

Bestuur VNK en VNK Algemene Vergadering

Fort Vuren, Vuren


VNK

6 oktober 2023

Bestuur VNK

Locatie n.n.t.b.


VNK

30 november 2023

Bestuur VNK

Locatie n.n.t.b.