11 Modules (beschrijving)

Statica 6.0 is het rekenprogramma om kalkzandsteenconstructies op een snelle manier te controleren. Statica 6.0 bestaat uit 11 modules. Hieronder staat kort beschreven wat iedere module behelst en wat er nieuw in is. Statica 6.0 is nu geschikt voor Nederland en België. 

 

Module 1 

 

Twee- of meerzijdige gesteunde dragende wand met moment in het midden en aan de uiteinden van de wand

 

Module 1 is uitgebreid met een raamwerk module waarbij eenvoudige dragende wind belaste gevels en aansluitende vloeren kunnen worden gecontroleerd.

 

NEN EN 1996 1-1 art. 5.5.1. en art. 6.1.2. Opgave van de normaalkracht en momenten die volgen uit een gewichtsberekening of eerste-orde raamwerk berekening. De kniksteun kan aan 1 of twee verticale randen worden ingevoerd.

 

Module 2 

 

Niet-dragende wand met (laterale) windbelasting en aan de boven- en onderzijde gesteund

 

In module 2 kan nu op basis van gebouw afmetingen en locatie een niet dragende penant met aansluitende raam- en deursparingen worden gecontroleerd. Dit is handig voor controlerende instanties, zoals gemeenten.

 

NEN EN 1996 1-1 art. 6.3.1. Tweezijdig gesteunde wand. Invoer van de windbelasting loodrecht op het wandoppervlak. Het eigen gewicht van de penant wordt door het programma berekend.

Module 3 

 

Oplegspanning bij een puntlast

 

NEN EN 1996 1-1 art. 6.1.3. Controle van de oplegspanning rekening houdend met spreiding van de puntlast. De excentriciteit van het lastvlak et moet kleiner of gelijk zijn aan t/4.

Module 4 

 

Doorsnede stabliliteitskern met moment en dwarskracht

 

NEN EN 1996 1-1 art. 3.6.2 en 6.2. Controle van een willekeurige kerndoorsnede rekening houdend met verhoogde dwarskrachtcapaciteit door aanwezige normaalkracht. I-vormige doorsnede met eventueel 'tussenflenzen'. De lengte van de flens ten opzichte van het lijf kan ook op 0 mm worden gesteld. De moment-, dwarskracht- en normaalkrachtcapaciteit wordt getoetst. Hierbij worden geen 2e orde effecten meegenomen. Wel wordt volgens de QLE-theorie de stijfheid EI van de kern bepaald. Het moment kan alleen als een positieve waarde worden ingevuld. Aan de gedrukte kernzijde wordt de partiële stabiliteit gecontroleerd. 

 

Module 5 

 

Dragende wand in geschoord raamwerk

 

In Statica 6.0 kan de wandvloer interactie met vloeroverspanningen > 7.2 m worden gecontroleerd en kan nu naast in het werk gestorte vloeren ook met voorgespannen vloeren worden gewerkt. 

 

NPR 9096 1-1 art. 6.1.2.3. Opgave van de vloerbelasting inclusief eigen gewicht en veranderlijke belasting. Deze berekening is inclusief de begrenzing zoals opgenomen in NPR 9096 waardoor het vooraf bepalen van de excentriciteiten niet nodig is. Deze worden door het programma berekend. 

 

 

Module 6 

 

Stabiliteitskern van een gebouw van meerdere verdiepingen

 

Stabiliteitskern belast door een q-belasting waarvan de maatgevende doorsnede wordt getoetst. Opgave van de excentriciteit ten opzichte van de zwaartelijn van de doorsnede. De q belasting kan alleen ingevoerd worden met een positieve waarde. Aan de gedrukte kernzijde wordt de partiële stabiliteit gecontroleerd. 

Module 7 

 

Stabiliteitswand met inkleding aan onderzijde

 

Wand die onderdeel uitmaakt van een stabiliteitskruis van wanden en doorgaande vloeren.

Module 8 

 

Stabiliteit met een kruisvormig constructiedeel

 

Beoordeling van een raamwerk bestaande uit kalkzandsteen wanden en betonnen vloeren. De verticale belasting van dat deel van het gebouw, dat zijn stabiliteit ontleent aan het beschouwde kruis wordt meegenomen.

Module 9 

 

Stabiliteitskern van twee verdiepingen bestaande uit een bouwmuur en penant

 

NPR 9096 1-1 art. 5.5.3. De penant kan aansluiten op het uiteinde van de bouwmuur (L-aansluiting) of ergens midden in de bouwmuur (T-aansluiting). Windbelasting zodanig invoeren zodat trek- en drukkrachten ontstaan zoals aangegeven in de tekening. 

Module 10 

 

Verplaatsingscontrole van een neutrale wand

 

NPR 9096 1-1 art. 5.4 (9). Getoetst wordt of een dragende wand zich als neutrale wand kan gedragen door de verplaatsing aan de bovenzijde van de wand te toetsen aan uiterst toelaatbare verplaatsing. In de module is aangenomen dat de wind van links naar rechts waait. De beschouwde wand staat onder de vloer. Eigen gewicht van de beschouwde wand wordt door het programma berekend en meegenomen in de berekening. Excentriciteit van normaalkrachten aan de bovenzijde van de beschouwde wand worden berekend volgens gekozen schema. 

Module 11 

 

Metselwerkpenanten voorzien van verticale niet hechtende wapening

 

Deze module is geheel nieuw toegevoegd aan het programma. 

 

In NEN-EN 1996 1-1 en NPR 9096- 1-1 zijn voorwaarden en rekenregels opgenomen voor het beoordelen van de stabiliteit van een rij eengezinswoningen bij een belasting door wind. In sommige gevallen is bij een ontwerp de breedte van de gemetselde penanten te beperkt om de stabiliteit van de constructie voldoende te waarborgen. Door het toepassen van verticale niet hechtende wapening in of naast de gemetselde penanten kan de weerstand tegen horizontale belasting worden vergroot. Met deze module kan de stabiliteit van een dergelijk penant worden getoetst.

Agenda

TNO, VNK, e.a.

30 september 2020


VNO-NCW

20 november 2020

Dag van de Ondernemer

Diverse events (landelijk)


VNK

26 november 2020

Bestuur VNK

Calduran, Harderwijk


VNK

1 december 2020 - VOLGEBOEKT


VNK

7 december 2020 - ER ZIJN NOG PLAATSEN VRIJ


 

Kalkzandsteen producten van VNK leden staan opgenomen in de Nationale Milieudatabase incl. de lijmmortel (categorie 2, wanden en muren). 

 

Voor meer informatie over de VNK deelnemers en soorten producten, klik hier