Archief

Een oproep aan de kandidaten voor de Europese Verkiezingen van 2019

 

Oktober 2018

De Europese industrie is overal aanwezig in ons dagelijks leven, van de huizen die we bouwen, de energie en transportmiddelen die we gebruiken tot de objecten en producten die altijd rondom ons aanwezig zijn. De Europese Unie heeft nu behoefte aan een ambitieuze industriële strategie om te helpen concurreren met andere globale regio's, zoals China, Indië en de VS, die de industrie al helemaal bovenaan de gezet hebben op hun politieke agenda's. VNK is daarom mede ondertekenaar van het initiatief van Industry4Europe om de industrie in het middelpunt van de toekomst van de EU te zetten.

 

De industriële sector roept via The Joint Call de toekomstige leden van het Europese Parlement op om:

- de industrie bovenaan de politieke agenda te zetten van het Europees Parlement (cyclus 2019-2024);

- erop aan te dringen bij de volgende Europese commissie om de industrie op de shortlist te zetten van top prioriteiten van het 5 jarig Werk Programma en een speciale Vice Voorzitter voor Industrie aan te stellen;

- ervoor te zorgen dat de volgende Europese Commissie spoedig een ambitieuze lange termijn EU industriële strategie voorstelt die duidelijk indicatoren en governance bevat.

Download
Netherlands_Joint-Call_2019-European-Ele
Adobe Acrobat document 1.6 MB

VNK introduceert ILS voor kalkzandsteenwanden

 

Oktober 2018

De ILS (Informatie Leverings Specificatie) voor kalkzandsteenwanden is opgesteld. Een ILS heeft tot doel om het werken in BIM zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen door eenduidig vast te leggen hoe informatie moet worden gestructureerd, aangeleverd en uitgewisseld. Zo spreekt iedereen 'dezelfde taal', neemt de efficiency toe en worden fouten voorkomen. De nu gerealiseerde ILS voor kalkzandsteenwanden is namens VNK ontwikkeld door De RuwBouw Groep, leverancier van Calduran Kalkzandsteen, en Xella, leverancier van Silka kalkzandsteen.

 

Deze ILS is een aanvulling op de BIM Basis ILS die in 2016 is opgesteld door partijen uit de bouw en Building Smart. De BIM Basis ILS omvat afspraken over onder meer uitwisselingsformaat, te hanteren basisstructuur en het borgen van objectinformatie. Het VNK vult deze BIM Basis ILS nu aan met specifieke afspraken ten aanzien van het bouwen met kalkzandsteen. Aan de hand hiervan kunnen  ontwerpende partijen modellen opzetten met daarin buitenwanden of binnenwanden, zowel dragend als niet-dragend, van kalkzandsteen. IFC modellen zullen door gebruik van de ILS completer en eenduidiger worden. Dit zal de samenwerking en communicatie in de keten helpen stroomlijnen en BIM bevorderen. VNK staat open voor praktijkervaringen op basis waarvan we onze poster verder kunnen verfijnen.

 

Download hier de volledige poster: 

Download
ILS 21.2 Kalkzandsteen Wanden_versie 1.1
Adobe Acrobat document 375.2 KB

Cursus 'Ontwerp en berekening van Constructies van Metsel- en lijmwerk, incl. seismische belasting'

 

September 2018

De Stichting Stapelbouw en de Betonvereniging organiseren voor de 8e keer de cursus 'Ontwerp en berekening van Constructies van Metsel- en lijmwerk, incl. seismische belasting'. De cursus is met name bestemd voor ontwerpers, constructeurs, aannemers, fabrikanten, uitvoerders, toezichthouders, adviseurs en docenten die in hun werk te maken krijgen met metselwerk- en lijmconstructies.

 

Meer informatie en aanmelden via de Betonvereniging.


De Smart CE marking CEN Workshop Agreement (CWA) is online beschikbaar

 

September 2018

Smart CE marking is de link tussen het fysieke product en de prestatieverklaring (DoP). Het geeft toegang tot uitgebreide en waardevolle productinformatie in een geharmoniseerd digitaal format. De komende tijd zal de 'CWA 17316:2018 Smart CE marking for Construction Products' in zoveel mogelijk talen worden vertaald en zullen er vanuit Construction Products Europe (CPE)  diverse acties worden ingezet om de ontwikkeling van Smart CE formats voor geharmoniseerde standaarden samen met CEN en de experts uit de diverse industrieën verder te ontwikkelen. Construction Products Europe sponsort de toegang tot de Smart CE marking Workshop Agreement zodat deze voor iedereen gratis toegankelijk is. Via CPE kunt u via de officiële CEN link de Engelse versie van de Workshop Agreement downloaden. 


CAO onderhandelingsresultaat 2018/2020

 

Juli 2018

Op 4 juni jl. is de Kalkzandsteen- en Cellenbetonindustrie met de vakbonden FNV en CNV tot een nieuw CAO akkoord gekomen. De nieuwe CAO is rond voordat de oude verloopt. Bij de onderhandelingen is overeengekomen dat werkroosters onder handen worden genomen door de werkgroep duurzaam roosteren. Verder is ingestemd met de WW-reparatie voor onze sector. Het onderhandelingsresultaat betreft de periode 2018-2020 en gaat in per 1 juli 2018. De wijzigingen moeten nog algemeen verbindend worden verklaard. Download hier het onderhandelingsresultaat:

 

Download
Onderhandelingsresultaat-CAO-Kalkzandste
Adobe Acrobat document 669.0 KB

ECSPA onderschrijft manifest ten aanzien van digitalisering namens de kalkzandsteenindustrie

 

Juni 2018

Verschillende Europese verenigingen uit de toeleverende industrie voor de bouw, waaronder ECSPA, hebben beloofd samen te gaan werken om de industrie te transformeren. In een gezamenlijk manifest 'Smarter construction, Stronger Economy, Inclusive Society' benadrukken de ondertekenaars de noodzaak tot samenwerking tussen de grote industriële spelers en andere relevante sectoren, zoals de IT-sector.

 
In het manifest worden EU-beleidsmakers gevraagd om politiek leiderschap en om een passend raamwerk van regelgeving, noodzakelijk om een breed verspreide implementatie van digitale constructie te realiseren. Download hier het manifest:

Download
2018-06-11_The_European_Construction_Ind
Adobe Acrobat document 3.2 MB

VNK leden voorlopers op het gebied van BIM

 

Juni 2018

In juni is de werkgroep BIM van VNK voor het eerst samengekomen. Deze werkgroep heeft het ontwikkelen van een ILS voor de kalkzandsteen industrie tot doel. ILS staat voor Informatie Levering Specificatie.

Kalkzandsteenfabrieken hanteren momenteel elk hun eigen ILS-voorwaarden. De werkgroep gaat deze voorwaarden bekijken en zoveel mogelijk omzetten in een gezamenlijke sectorbrede ILS. Door de gezamenlijkheid ontstaat meer uniformiteit vanuit de kalkzandsteen industrie naar de aannemers, architecten en constructeurs t.a.v. BIM. Hierdoor wordt het eenvoudiger om BIM-gegevens uit te wisselen met onze industrie.


Consultatie CPR

 

Mei 2018

VNK heeft deelgenomen aan de consultatie van de Europese Commissie ten aanzien van de EU-regelgeving voor bouwproducten (EC 305/2011) - de CPR.  Het eindrapport is nog niet beschikbaar. Een eerste beoordeling van de eindresultaten gaf aan dat de algemene voorkeur is dat de CPR maar beperkt wordt herzien of totaal niet wordt herzien. Ook VNK heeft aangegeven tegen een intrekking van de CPR te zijn en voorstander te zijn van een beperkte herziening. Verdere winst valt vooral te behalen bij het wegnemen van interpretatie verschillen en het versimpelen van procedures. 

De Europese Commissie heeft al enkele andere eindrapporten gepubliceerd t.a.v. de CPR. Deze rapporten worden meegenomen met het schrijven van het voorstel ten aanzien van de toekomst van de CPR, nl.:

Users' need for information on construction products, en

- Information needs among EU country authorities, zie download:

Download
180307 Final Report Survey Member States
Adobe Acrobat document 341.9 KB

VNK ondersteunt Smart CE

 

Mei 2018

Informatie over bouwproducten is streng gereguleerd op Europees niveau via EC 305/2011 (de CPR). Fabrikanten zijn op grond van deze regelgeving verplicht om de prestaties van producten te verklaren volgens geharmoniseerde standaarden. Tot nu gaat dat vooral op schrift of in pdf-formaat via de Declaration of Performance (DoP). 

 

Smart CE is een initiatief van Construction Products Europe (CPE) in samenwerking met CEN en in afstemming met de EU. Er wordt getracht een algemeen digitaal format te ontwikkelen zodat gestandaardiseerde geschreven productinformatie ook digitaal eenvoudig ontsloten kan worden. Door Smart CE kan sneller en gemakkelijker gecommuniceerd worden over informatie in de Declaration of Performance (DoP) en zullen naar verwachting de administratieve lasten afnemen. Ook ontstaat zo de mogelijkheid om via additionele ICT applicaties aanvullende productinformatie te gaan verspreiden.


Winst voor Natuur en Waterveiligheid door Delfstoffenwinning is enorm!

 

April 2018

Op 22 maart jl. zijn de resultaten gepresenteerd tijdens een symposium van LIFE IP onderzoek. Het rapport 'Delfstoffenwinning en Natuur' werd officieel overhandigd aan de voorzitter Michiel Dankers en Leonie van der Voort directeur Cascade, de branchevereniging van zand- en grindproducenten. 

Door delfstoffenwinning zijn tal van natuurgebieden gerealiseerd. Delfstoffenwinning draagt bij aan een verhoging van de biodiversiteit en heeft een aanzienlijke bijdrage aan de waterveiligheid omdat het tot waterstandsverlaging in rivieren leidt. 


RVO publiceert Resultatenbrochure convenanten Meerjarenafspraken energie-efficiëntie 2016

 

Maart 2018

De brochure bevat de resultaten van de energie-efficiëntie convenanten MEE en MJA3 over het jaar 2016. Ook beschrijft de brochure in welke mate de deelnemende bedrijven, als onderdeel van een economische sector, hun ambities voor de periode 2013-2016 realiseren en wat de besparingen binnen de gehele looptijd van de convenanten zijn. 

Naast de gedetailleerde brochure is er een digitale samenvatting van de resultaten 2016. Per economische sector zijn er factsheets beschikbaar. Klink hier voor het factsheet voor de kalkzandsteen- en cellenbetonindustrie. 


Nieuwe Technische aanbeveling Stichting Stapelbouw

 

Maart 2018

Toepassing van niet hechtende wapening voor het verhogen van de weerstand van gemetselde penanten. De stabiliteit van eengezinswoningen bij windbelasting wordt vaak ontleend aan de penanten in de voor- en/of achtergevel of naast het trapgat. Soms is het niet mogelijk om penanten breed genoeg te plaatsen. Voor deze situaties is in de Technische aanbeveling STA.030.2018 van de Stichting Stapelbouw een alternatief beschreven. 


Nieuwe Technische aanbeveling Stichting Stapelbouw

 

Februari 2018

Uitdagingen op het gebied van duurzaam bouwen geven vraag naar spouwmuren met gemetselde buitenbladen die smaller zijn dan de traditionele 10 cm. Bestaande rekenregels bevatten echter geen normen voor het bepalen van de windbelasting op dunnere buitenbladen. Om hierop een antwoord te geven bracht Stichting Stapelbouw een nieuwe Technische Aanbeveling uit: Spouwmuren met een buitenblad met een dikte van 65 mm belast door wind, deze Technische Aanbeveling, STA.020.2017, geldt zowel voor nieuwbouw als renovatie. 


De Kalkzandsteenindustrie investeert fors in een uitbreiding van haar productiecapaciteit

 

Januari 2018

De crisisdagen zijn voorbij en ook in de kalkzandsteenindustrie is de vraag aangetrokken. De levertijden van kalkzandsteen elementen (taylor made) zijn inmiddels opgelopen tot gemiddeld meer dan 16 weken. De industrie is, omdat het verwacht dat de vraag naar kalkzandsteen voorlopig groot zal blijven, fors aan het investeren in een uitbreiding van haar productiecapaciteit. Zij doet er dan ook alles aan om de levertijd van kalkzandsteen elementen op termijn weer sterk te verkorten. Uiteraard blijft voor de kalkzandsteen stenen en (handzame) blokken gelden: vandaag voor 12.00 uur besteld, morgen geleverd. 


MJA3 resultaten 2016

 

December 2017

De Kamerbrief over de resultaten MJA3 over 2016 is verzonden. In de Kamerbrief van 20 december 2017 vindt u de behaalde resultaten in 2016 van de convenanten MEE en MJA3, de ambities voor de periode 2017 - 2020 en de voortgang van het Addendum op het MEE-convenant.

Download
RVO Factsheet Kalkzandsteenindustrie MJA
Adobe Acrobat document 206.8 KB

Kalkzandsteen heeft een gunstig milieuprofiel

 

December 2017

Veel bedrijven willen zich in de markt onderscheiden met duurzame(re) materialen. Ook bij opdrachtgevers wordt de vraag naar duurzaamheid van materialen steeds belangrijker. Om inzicht te bieden in de nieuwe ontwikkelingen heeft Bouwend Nederland het Handvat Duurzaam Materiaalgebruik ontwikkeld. 

 

Het Handvat Duurzaam Materiaalgebruik geeft snel inzicht in de volgende zaken:

- de ontwikkelingen in wet- en regelgeving rond duurzaam materiaalgebruik;

- de ontwikkelingen in de uitvraag door opdrachtgevers per marktsegment: GWW, woningbouw, utiliteitsbouw;

- een toelichting op instrumenten, milieuscores en milieukeurmerken, zoals doelgroep, toepasbaarheid, etc.;

- de ontwikkelingen rond de 8 meest gebruikte duurzame materialen in de GWW, woningbouw en utiliteit.

 

Klik hier voor het Handvat Duurzaam Materiaalgebruik. 


VNK pleit voor een gelijk speelveld op het gebied van energiebelasting

 

Oktober 2017

Nederlandse fabrikanten van mineralogische (bouw-)producten concurreren onderling en met Europese sector genoten. Hierbij worden zij zowel internationaal als national geconfronteerd met een ongelijk speelveld waar het gaat om belasting op het verbruik van energie voor mineralogische processen. De mineralogische sectoren zijn belangrijk voor de Nederlandse economie en zij roepen daarom met klem op om de nationale kop op de Europese belastingwetgeving weg te nemen. Het VNK heeft middels een brief aandacht gevraagd bij de Minister van Economische zaken voor dit onderwerp. 

 

Download onze position papier inzake energiebelasting: 

Download
Position paper inzake vrijstelling energ
Adobe Acrobat document 219.1 KB

Agenda


VNK

1 november 2019

Algemene Vergadering

Cascade, Kerkdriel


VNK

21 november 2019

Bestuur

Calduran, Harderwijk


NVTB, NLingenieurs, Min. BZK, Duurzaam Gebouwd

3 december 2019

Bouwpoort

Nieuwspoort, Den Haag


VNK

23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Kerstvakantie

VNK gesloten