Archief

ECSPA onderschrijft manifest ten aanzien van digitalisering namens de kalkzandsteenindustrie

 

Juni 2018

Verschillende Europese verenigingen uit de toeleverende industrie voor de bouw, waaronder ECSPA, hebben beloofd samen te gaan werken om de industrie te transformeren. In een gezamenlijk manifest 'Smarter construction, Stronger Economy, Inclusive Society' benadrukken de ondertekenaars de noodzaak tot samenwerking tussen de grote industriële spelers en andere relevante sectoren, zoals de IT-sector.

 
In het manifest worden EU-beleidsmakers gevraagd om politiek leiderschap en om een passend raamwerk van regelgeving, noodzakelijk om een breed verspreide implementatie van digitale constructie te realiseren. Download hier het manifest:

Download
2018-06-11_The_European_Construction_Ind
Adobe Acrobat document 3.2 MB

VNK leden voorlopers op het gebied van BIM

 

Juni 2018

In juni is de werkgroep BIM van VNK voor het eerst samengekomen. Deze werkgroep heeft het ontwikkelen van een ILS voor de kalkzandsteen industrie tot doel. ILS staat voor Informatie Levering Specificatie.

Kalkzandsteenfabrieken hanteren momenteel elk hun eigen ILS-voorwaarden. De werkgroep gaat deze voorwaarden bekijken en zoveel mogelijk omzetten in een gezamenlijke sectorbrede ILS. Door de gezamenlijkheid ontstaat meer uniformiteit vanuit de kalkzandsteen industrie naar de aannemers, architecten en constructeurs t.a.v. BIM. Hierdoor wordt het eenvoudiger om BIM-gegevens uit te wisselen met onze industrie.


Consultatie CPR

 

Mei 2018

VNK heeft deelgenomen aan de consultatie van de Europese Commissie ten aanzien van de EU-regelgeving voor bouwproducten (EC 305/2011) - de CPR.  Het eindrapport is nog niet beschikbaar. Een eerste beoordeling van de eindresultaten gaf aan dat de algemene voorkeur is dat de CPR maar beperkt wordt herzien of totaal niet wordt herzien. Ook VNK heeft aangegeven tegen een intrekking van de CPR te zijn en voorstander te zijn van een beperkte herziening. Verdere winst valt vooral te behalen bij het wegnemen van interpretatie verschillen en het versimpelen van procedures. 

De Europese Commissie heeft al enkele andere eindrapporten gepubliceerd t.a.v. de CPR. Deze rapporten worden meegenomen met het schrijven van het voorstel ten aanzien van de toekomst van de CPR, nl.:

Users' need for information on construction products, en

- Information needs among EU country authorities, zie download:

Download
180307 Final Report Survey Member States
Adobe Acrobat document 341.9 KB

VNK ondersteunt Smart CE

 

Mei 2018

Informatie over bouwproducten is streng gereguleerd op Europees niveau via EC 305/2011 (de CPR). Fabrikanten zijn op grond van deze regelgeving verplicht om de prestaties van producten te verklaren volgens geharmoniseerde standaarden. Tot nu gaat dat vooral op schrift of in pdf-formaat via de Declaration of Performance (DoP). 

 

Smart CE is een initiatief van Construction Products Europe (CPE) in samenwerking met CEN en in afstemming met de EU. Er wordt getracht een algemeen digitaal format te ontwikkelen zodat gestandaardiseerde geschreven productinformatie ook digitaal eenvoudig ontsloten kan worden. Door Smart CE kan sneller en gemakkelijker gecommuniceerd worden over informatie in de Declaration of Performance (DoP) en zullen naar verwachting de administratieve lasten afnemen. Ook ontstaat zo de mogelijkheid om via additionele ICT applicaties aanvullende productinformatie te gaan verspreiden.


Winst voor Natuur en Waterveiligheid door Delfstoffenwinning is enorm!

 

April 2018

Op 22 maart jl. zijn de resultaten gepresenteerd tijdens een symposium van LIFE IP onderzoek. Het rapport 'Delfstoffenwinning en Natuur' werd officieel overhandigd aan de voorzitter Michiel Dankers en Leonie van der Voort directeur Cascade, de branchevereniging van zand- en grindproducenten. 

Door delfstoffenwinning zijn tal van natuurgebieden gerealiseerd. Delfstoffenwinning draagt bij aan een verhoging van de biodiversiteit en heeft een aanzienlijke bijdrage aan de waterveiligheid omdat het tot waterstandsverlaging in rivieren leidt. 


RVO publiceert Resultatenbrochure convenanten Meerjarenafspraken energie-efficiëntie 2016

 

Maart 2018

De brochure bevat de resultaten van de energie-efficiëntie convenanten MEE en MJA3 over het jaar 2016. Ook beschrijft de brochure in welke mate de deelnemende bedrijven, als onderdeel van een economische sector, hun ambities voor de periode 2013-2016 realiseren en wat de besparingen binnen de gehele looptijd van de convenanten zijn. 

Naast de gedetailleerde brochure is er een digitale samenvatting van de resultaten 2016. Per economische sector zijn er factsheets beschikbaar. Klink hier voor het factsheet voor de kalkzandsteen- en cellenbetonindustrie. 


Nieuwe Technische aanbeveling Stichting Stapelbouw

 

Maart 2018

Toepassing van niet hechtende wapening voor het verhogen van de weerstand van gemetselde penanten. De stabiliteit van eengezinswoningen bij windbelasting wordt vaak ontleend aan de penanten in de voor- en/of achtergevel of naast het trapgat. Soms is het niet mogelijk om penanten breed genoeg te plaatsen. Voor deze situaties is in de Technische aanbeveling STA.030.2018 van de Stichting Stapelbouw een alternatief beschreven. 


Nieuwe Technische aanbeveling Stichting Stapelbouw

 

Februari 2018

Uitdagingen op het gebied van duurzaam bouwen geven vraag naar spouwmuren met gemetselde buitenbladen die smaller zijn dan de traditionele 10 cm. Bestaande rekenregels bevatten echter geen normen voor het bepalen van de windbelasting op dunnere buitenbladen. Om hierop een antwoord te geven bracht Stichting Stapelbouw een nieuwe Technische Aanbeveling uit: Spouwmuren met een buitenblad met een dikte van 65 mm belast door wind, deze Technische Aanbeveling, STA.020.2017, geldt zowel voor nieuwbouw als renovatie. 


De Kalkzandsteenindustrie investeert fors in een uitbreiding van haar productiecapaciteit

 

Januari 2018

De crisisdagen zijn voorbij en ook in de kalkzandsteenindustrie is de vraag aangetrokken. De levertijden van kalkzandsteen elementen (taylor made) zijn inmiddels opgelopen tot gemiddeld meer dan 16 weken. De industrie is, omdat het verwacht dat de vraag naar kalkzandsteen voorlopig groot zal blijven, fors aan het investeren in een uitbreiding van haar productiecapaciteit. Zij doet er dan ook alles aan om de levertijd van kalkzandsteen elementen op termijn weer sterk te verkorten. Uiteraard blijft voor de kalkzandsteen stenen en (handzame) blokken gelden: vandaag voor 12.00 uur besteld, morgen geleverd. 


MJA3 resultaten 2016

 

December 2017

De Kamerbrief over de resultaten MJA3 over 2016 is verzonden. In de Kamerbrief van 20 december 2017 vindt u de behaalde resultaten in 2016 van de convenanten MEE en MJA3, de ambities voor de periode 2017 - 2020 en de voortgang van het Addendum op het MEE-convenant.

Download
RVO Factsheet Kalkzandsteenindustrie MJA
Adobe Acrobat document 206.8 KB

Kalkzandsteen heeft een gunstig milieuprofiel

 

December 2017

Veel bedrijven willen zich in de markt onderscheiden met duurzame(re) materialen. Ook bij opdrachtgevers wordt de vraag naar duurzaamheid van materialen steeds belangrijker. Om inzicht te bieden in de nieuwe ontwikkelingen heeft Bouwend Nederland het Handvat Duurzaam Materiaalgebruik ontwikkeld. 

 

Het Handvat Duurzaam Materiaalgebruik geeft snel inzicht in de volgende zaken:

- de ontwikkelingen in wet- en regelgeving rond duurzaam materiaalgebruik;

- de ontwikkelingen in de uitvraag door opdrachtgevers per marktsegment: GWW, woningbouw, utiliteitsbouw;

- een toelichting op instrumenten, milieuscores en milieukeurmerken, zoals doelgroep, toepasbaarheid, etc.;

- de ontwikkelingen rond de 8 meest gebruikte duurzame materialen in de GWW, woningbouw en utiliteit.

 

Klik hier voor het Handvat Duurzaam Materiaalgebruik. 


VNK pleit voor een gelijk speelveld op het gebied van energiebelasting

 

Oktober 2017

Nederlandse fabrikanten van mineralogische (bouw-)producten concurreren onderling en met Europese sector genoten. Hierbij worden zij zowel internationaal als national geconfronteerd met een ongelijk speelveld waar het gaat om belasting op het verbruik van energie voor mineralogische processen. De mineralogische sectoren zijn belangrijk voor de Nederlandse economie en zij roepen daarom met klem op om de nationale kop op de Europese belastingwetgeving weg te nemen. Het VNK heeft middels een brief aandacht gevraagd bij de Minister van Economische zaken voor dit onderwerp. 

 

Download onze position papier inzake energiebelasting: 

Download
Position paper inzake vrijstelling energ
Adobe Acrobat document 219.1 KB

Agenda


VNK

18 juli 2019

Bestuur

VNK, Huizen


VNK

22 juli 2019 t/m 16 augustus 2019

VNK gesloten

Zomervakantie


VNK

3 oktober 2019

Bestuur

n.n.t.b.


VNK

28 november 2019

Bestuur

n.n.t.b.